TABLICZKA ZNAMIONOWA WAGI I LEGALIZACJA

TABLICZKA ZNAMIONOWA WAGI I LEGALIZACJA

5/5 - (1 vote)

LEGALIZACJA WAG

Obecnie urzędy oraz podmioty zajmujące się legalizacją wag nie wystawiają żadnych dokumentów legalizujących. Dlatego wszystkie dane dotyczące zgodności urządzenia z aktualnymi wymogami można znaleźć na tabliczce znamionowej . Dodatkowo do każdej wagi producent dołącza deklarację zgodności potwierdzającą zgodność ze wszystkimi wymaganymi dyrektywami UE.

Oczywiście zgodnie z obowiązującymi przepisami o prawnej kontroli metrologicznej, należy poddawać wagi używane w następujących obszarach zastosowań:

  • W ochronie życia, zdrowia, środowiska.
  • ochronie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
  • ochronie praw konsumenta.
  • Podczas poboru podatków, opłat oraz wszelkich należności budżetowych, przy wyznaczaniu upustów, wynagrodzeń, kar umownych
  • i odszkodowań oraz dodatkowo przy ustalaniu i pobieraniu przybliżonych należności i świadczeń.
  • Podczas dokonywania kontroli celnej oraz podczas wszelkiego obrotu handlowego.

Legalizacja wagi jest potwierdzeniem wydawanym przez uprawniony organ. W rezultacie dana waga dokonuje pomiaru ciężaru z dokładnością określoną na tabliczce znamionowej.

OZNACZENIA WAG

Obecnie stosowane oznaczenia:

Bez wątpienia wagi na obszarze UE po 20 kwietnia 2016r, po ocenie zgodności przez producenta, muszą być oznaczane literą M. W związku z tym litera musi być umieszczona w prostokątnej ramce. Natomiast dwie cyfry obok litery są ostatnimi cyframi roku, w którym urządzenie zostało poddane ocenie zgodności.

Przykład:

Oznaczenia stosowane do 19 kwietnia 2016:

Natomiast wagi wprowadzone na obszarze Unii Europejskiej do 19 kwietnia 2016, po ocenie zgodności , były oznakowane czarną literą M. W rezultacie litera była na zielonym tle, wpisana w kwadrat.

Przykład:

W obu wersjach oznakowania występuje również czterocyfrowy numer Jednostki Notyfikowanej, nadzorującej proces produkcji i oceny zgodności.
Natomiast W przypadku wag wyprodukowanych przez CAS Corporation jest to numer: 0122 (Holenderska Jednostka Notyfikowana: NMi CERTIN B.V.).

PONOWNA LEGALIZACJA WAG

Oczywiście termin zgłaszania wag nieautomatycznych pierwszy raz do legalizacji ponownej jest obecnie w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22-03-2019. LINK DO ROZPORZĄDZENIA.

W rezultacie terminy zgłaszania wag nieautomatycznych po raz pierwszy do legalizacji ponownej, po dokonaniu oceny zgodności, określone są w następujący sposób:

Dla wag poddanych Ocenie Zgodności w roku 2018 lub wcześniej, zgodnie z § 44. Rozporządzenia:
Dla wag nieautomatycznych poddanych Ocenie Zgodności w roku 2019 (z oznaczeniem: M 19 ) oraz wag nieautomatycznych, które będą poddawane ocenie zgodności w latach kolejnych:


Oczywiście do końca roku 2018 włącznie, termin zgłaszania po raz pierwszy do legalizacji ponownej upływa po trzech latach licząc od 30 listopada roku, w którym dokonano oceny zgodności. Natomiast dla wag nieautomatycznych, które zostały poddane Ocenie Zgodności do końca 2018 roku, stosuje się trzyletni termin zgłaszania po raz pierwszy do legalizacji ponownej.

Od początku roku 2019, termin zgłaszania po raz pierwszy do legalizacji ponownej upływa po dwóch l latach licząc od 30 listopada roku, w którym dokonano oceny zgodności. W porównaniu z poprzednio obowiązującą regulacją termin ten, uległ skróceniu z trzech do dwóch lat.

Oznaczenia terminu ważności legalizacji ponownej:

Dla wag nieautomatycznych, poddawanych Legalizacji Ponownej. Termin zgłaszania do kolejnej Legalizacji Ponownej nie uległ zmianie. Dlatego pierwsza Legalizacja Ponowna oraz kolejne Legalizacje Ponowne mają ważność określoną, jako 25 miesięcy, licząc od daty dokonania takiej legalizacji.

Oznaczenia terminu ważności legalizacji ponownej:

Oznaczenie składa się z następujących elementów (przykład):Dla Legalizacji Ponownej przeprowadzanej do dnia 31.12.2017, znaki naklejone na wadze określają moment przeprowadzenia tej legalizacji, a jej termin ważności upływa po 25 miesiącach, licząc od pierwszego dnia miesiąca daty legalizacji określonej przez znaki naklejone na wadze.

Przykład 1:

Oznaczenie wagi nieautomatycznej poddanej legalizacji ponownej w kwietniu 2017, której termin zgłoszenia do kolejnej Legalizacji Ponownej upłynął w dniu 30.04.2019.

 

Dla Legalizacji Ponownej przeprowadzanej od dnia 01.01.2018, termin jej ważności określają w sposób bezpośredni znaki naklejone na wadze.

Przykład 2:
Natomiast oznaczenie wagi nieautomatycznej poddanej legalizacji ponownej w kwietniu 2019, której termin zgłoszenia do Legalizacji Ponownej upłynie w dniu 30.04.2021.

KONTAKT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *