Obowiązki użytkownika kasy fiskalnej

Obowiązki użytkownika kasy fiskalnej

Rate this post

Po spełnieniu pewnych warunków lub przy prowadzeniu biznesu w wyszczególnionych w rozporządzeniu Ministra branżach, mamy obowiązek posiadania kasy fiskalnej. Na tym jednak obowiązki użytkownika kasy fiskalnej się nie kończą. Musimy ją regularnie serwisować, przechowywać kopie paragonów, sporządzać raporty dobowe i okresowe. Zobacz co jeszcze jest wymagane.

Rejestrowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej

 • dokonywać ewidencji każdej sprzedaży oraz wydruku paragonu fiskalnego lub faktury VAT z każdej sprzedaży. Również wydawać oryginał wydrukowanego dokumentu nabywcy.
 • gdy faktura wystawiona jest na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników, paragon musi być wystawiony i podpięty do kopii wystawionej faktury. W przypadku faktur wystawianych na przedmioty gospodarcze nie ma takiego obowiązku.
 • ewidencjonować sprzedaż przy użyciu kasy rezerwowej lub zaprzestać sprzedaży, w przypadkach określonych w art. 111 ust. 3 ustawy (zepsucie kasy głównej)
 • stosować kasy wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, bez prawa ich używania przez osoby trzecie.
 • sporządzać raport fiskalny dobowy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym
 • sporządzać raport fiskalny za okres miesięczny po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, (ew. nie później niż do 20 dnia następnego miesiąca).
 • prowadzić bieżącą kontrolę w zakresie prawidłowego i terminowego przekazu danych do archiwizowania, w przypadku stosowania kas z elektronicznym zapisem kopii.

Dokumentacja i przeglądy kasy fiskalnej

 • dokonywać weryfikacji poprawności pracy kasy, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego zaprogramowania nazw towarów i usług oraz właściwego ich przyporządkowania do stawek podatku. Niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu serwis kas każdej nieprawidłowości w zakresie jej pracy.
 • udostępniać kasę do kontroli stanu nienaruszalności plomb i prawidłowości jej pracy na każde żądanie właściwych organów.
 • zgłaszać do obowiązkowego przeglądu technicznego kasy u właściwego serwisanta kas w terminach wynikających z § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 w sprawie kryteriów i warunków technicznych którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (co 24 miesiące)
 • przechowywać kopie paragonów kasowych przez okres 2 lat, a kopie raportów dobowych przez okres 5 lat.
 • nanieść na obudowę kasy w sposób trwały numer ewidencyjny.
 • dokonywać wpisów przewidzianych do wykonania przez podatnika w książce kasy, jak również umożliwiać dokonanie wpisów serwisantowi kasy
 • przechowywać książkę kasy przez okres jej użytkowania oraz udostępniać ją na żądanie właściwych organów. W przypadku kas stacjonarnych książkę kasy przechowuje się w miejscu użytkowania kasy.
 • poddawać obowiązkowemu przeglądowi technicznemu kasy, które zostały przez podatnika utracone, a następnie odzyskane, przed ich ponownym zastosowaniem przez podatnika do prowadzenia ewidencji.
 • w przypadku utraty książki kasy podatnik powinien zwrócić się niezwłocznie do prowadzącego serwis kas o wydanie duplikatu oraz powiadomić o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego. Na stronie tytułowej tej książki kasy musi być umieszczony napis “DUPLIKAT”.

Wyrejestrowanie kasy fiskalnej

Zakończenie pracy w trybie fiskalnym przez każdą kasę lub wymiana pamięci fiskalnej kasy wymaga dokonania, z udziałem pracownika urzędu skarbowego, czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy, z której sporządza się protokół według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia